ارزش ها

1- تعهد به مسولیت پذیری و رعایت استانداردها در راستای بهبود کیفیت و مشتری مداری
2- ارزش آفرینی برای مشتری از طریق ارائه خدمات نوین و تحویل به موقع سفارشات
3- مدیریت و پایش هزینه ها و ارتقای بهره وری در راستای کاهش بهای تمام شده
4- فرهنگ سازی تفکر دانش محور و مشارکت همگانی جهت بهبود مستمر و تقویت رویکرد شایسته سالاری