سمند

– توجه : علت اینکه ما قیمت مناسب تر به شما پیشنهاد می دهیم به این خاطر می باشد که شما مستقیم و بدون واسطه از تولید کننده خرید می کنید.

توجه : جنس فروخته شده پس گرفته میشود حتی بدون دلیل

– خرید بالای 2 میلیون تومان در کل کشور  ، بدون هزینه حمل و نقل میباشد و کمتر از آن فقط 65000 تومان میباشد.

– خرید نقدی و بالای 2 میلیون تومان ، 10% تخفیف داده میشود.          ( کد تخفیف 10 درصدی : EKC )

– خرید نقدی و نصف کارتونی بالای 5 میلیون تومان ، 15% تخفیف داده میشود.                  ( کد تخفیف 15 درصدی : EKCCO )

– خرید نقدی و کارتونی بالای 10 میلیون تومان ، 20% تخفیف داده میشود.    ( کد تخفیف 20 درصدی : CABLESABZEVAR )